header 1200x220

Generelle betingelser

Partnerftalen er gyldig et år ad gangen. Mægler får adgang til at lage annoncer efter faktua er betalt. Aftalen omfatter gratis support via telefon og e-mail, og det gives 1 times introduktion via fjern-pc.

Mæglere har ikke tilladelse at videresælge annoncer for andre børsmæglerselskaber. 

Mægler er ansvarlig for indholdet i annoncene. 
Alle oplysninger om den anden parts forretningsstrategi, priser og tekniske løsninger er fortrolige og må ikke videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse
Hvis mægler/kunde ikke betaler ved udløb forbeholder Bo i Danmark seg ret til at fjerne Kundens annoncer.

Web Norge ejer webløsning og kan videresælge den til et andet selskab, eller kan skabe nytt AS, som da overtar kundene.

 

Meglers ansvar for innhold i annonsene

Kunden har ansvaret for, at de annonser som legges ut er i tråd med det til enhver tid gjeldende danske lovverk. BOiDANMARK har ikke ansvar for å kontrollere eller redigere innholdet i meglerens annonser, men forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som er i strid med dansk lovverk, markedsspesifikke annonseregler, eller er krenkende, uanstendig eller ulovlig.

BOiDANMARK har intet ansvar for innholdet i boligannonser lagt ut på BOiDANMARK.no, eller for avtaler mægleren  måtte inngå med tredjemand som følge av annonsene. Alle avtaler skal inngås i meæglers eget navn, og for egen risiko og regning. BOiDANMARK skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som mæglers fullmektig, megler, agent eller lignende. Mægler skal holde BOiDANMARK skadesløs for ethvert krav knyttet til innholdet i mæglers annonser eller mæglers avtaler med tredjepart.

 

Misslighold 

Ved betalingsmislighold kan stenging finne sted eventuelt etter inkassovarsel, jf. inkassoloven § 9, dvs. tidligst 28 dager etter ordinær betalingsfrist. Blir tilgangen stengt som følge av mislighold fra meglers side, kan BOiDANMARK ilegge et gebyr for gjenåpning i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.

Begge parter har rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part.

 

OVERDRAGELSE OG OPPSIGELSE

Partneravtalen løper for 12 mnd ad gangen og løper frem til en av partene sier den opp med en måneds varsel. Avtaler inngått med varighet på ett år eller mer må sies opp innen en måned før utløpet, ellers forlenges avtalen med et nytt år.

Megler har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser som gis i medhold av avtalen uten skriftlig samtykke fra BOiDANMARK. BOiDANMARK har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til BOiDANMARK`s nærstående selskaper.

 

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett med norsk tingrett som verneting.